UAB MAXSERVICE : Жулики на экспорт, или как братская Латвия помогает литовцам Skaityti skundą!

Mes
Komentaras
2017-04-13 22:06
xxxx382551
Mes irgi neiko neketiname moketi!!!
Pilnai sutinkame, pas niekad nebuvo jokiu skolu, visad mokame laiku, o dabar gavome UAB Maxservice pranesima: PAS JUMIS TIPO YRA SKOLA, bet cia tipo ne jusu skola, o Naujininku Ukio skola.
Tu, bliad, nesvarbu kas bebutu, latvis, kinietis, nichuja as tau nemokesiu.
Paskaityk, berastis esi.
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.
Bendrojo naudojimo objektams valdyti savininkai:
steigia bendriją;
sudaro jungtinės veiklos sutartį;
pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių.
Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, naujų objektų sukūrimo ir disponavimo jais priimami savininkų balsų dauguma.
Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys CK 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų paslaugų tarifas neviršija tarifo dydžio, apskaičiuoto pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.
Pagrindinis administratoriaus uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant.
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę atlieka savivaldybės.
Daugiabučių namų valdymo ir administravimo teisinis reglamentavimas
Daugiabučių namų valdymo ir administravimo teisinis reglamentavimas
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas Nr. XI-2005.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintas Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351.
Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (2012 m. balandžio 12 d. Nr. XI-1967).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. D1-612.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831.
Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 389.


Įgaliotinį
Komentaras
2017-04-15 16:43
xxxx417627


--
-
Niekas nerinko jokio namo įgaliotinio adresu Šaltkalvių 66, Vilnius, Naujininkai.

Jokio susirinkimo protokolo nėra, jo niekas akyse nematė.

Per 1,5 metų susirinkimo protokolo gauti nepavyko, nei iš „įgaliotinio“ Vitalij Bogdanovic (Šaltkalvių 66 – 59, tel. +370670-87-607), nei iš buvusio namo administratoriaus UAB Naujininkų Ūkio, nei iš dabartinio namo administratoriaus – mažos firmelės UAB Maxservice, nei iš jų visų veiklą prižiūrinčio valdiško organo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos.

Minėtas telefonas . +370670-87-607 niekad neatsako, į SMS neatrašoma, prie buto Nr. 59 prieiti neįmanoma, ten niekas neatidaro durų.

Bet ant popierius egzistuoja fikcinis „ įgaliotinis Vitalij Bogdanovič“.

Susidaro įspūdis, kad įgaliotinis Vital Bogdanoič – „мертвая душа “(mirusi dušė), nes jo niekas nematė, ir niekas net negali apibudinti, kaip jis atrodo. O gal asmuo „Vitalij Bogdanovč“ iš tikro jau seniai miręs, o jo tapatybę kažkas pasinaudojo, ir įrašė jį į įgaliotinius, nes kažkas buvo labai suinteresuotas.

Kaip visada viskas daroma Naujininkuose (Naujininkų seniūno 75 –kerių metų amžiaus Benedikto Citovič valdose), gyventojų parašai, „renkant“ šio namo įgaliotinį, buvo suklastoti.

Nors sutinkant su įstatymine baze, TEISĘ RINKTI NAMO ĮGALIOTINĮ turi TIK BUTŲ SAVININKAI.

Nuomininkai, kvartirantai, draugai, padružkės, sabutylnikai, prostitučių klubai, neturi teisės balsuoti per susirinkimą, nebent jie turi notariškai patvirtintą buto savininko įgaliojimą.

Praeiviai -alkoholikai, narkomanai, kiti „stebėtojai“, gali aišku, stebėti susirinkimą, bet jie neturi balsavimo teisės, juolab neturi būti perkami jų balsai už alkoholio butelį ar kitą atlygį, kai trūksta balsų dėl bendro skaičiaus.

Kiekvienas buto savininkas turi TIK VIENĄ BALSĄ.

Butų savininkai turi būti informuoti apie susirinkimą pasirašytinai, įstatymų nustatyta tvarka.
Butų savininkai turi teisę balsuoti per susirinkimą, arba iš anksto raštu, pateikiant savo raštišką balsą, arba paštu, įstatymų nustatyta tvarka.

Kiekvienas buto savininkas turi teisę susipažinti su susirinkimo protokolu įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę (savo lėšomis) daryti minėto protokolo kopijas.
Kiekvienas buto savininkas turi teisę įsitikinti, ar už jį niekas be jo žinių nepasirašė, ar nebuvo suklastotas jo parašas, o taip pat, ar nebuvo padaryta kitų tyčinių ir/ar netyčinių klaidų susirinkimų protokole.

Viso šito NEBUVO ĮVYKDYTA, renkant namo įgaliotinį adresu Šaltkalvių 66, Vilnius, Naujininkai.

Velykos – prisikėlimų stebuklas.

Gal jums, gerb. šio forumo dalyviai, pavyks, prikelti iš mirusiųjų 66 namo įgaliotinį Vitalij Bogdanovič ir paskeitinti jį su Sv. Vėlykom?

Pabandom visi kartu jam paskambinti telefonu: 8-670-87-609: įgaliotinį, aaa-uuu, prabusk, ar tu gyvas ar ne?